Shishito Pepper

DUROC PORK BELLY / SWEET SOY GLAZE / TOGARASHI

  • 9